Skilsmisserådgivning 1 Psykolog Barbara Allen

Skilsmisserådgivning

Rådgivning til forældre i forbindelse med skilsmisse

Når for­æl­dre væl­ger at gå fra hin­an­den, har de ofte været igen­nem man­ge over­vej­el­ser og for­søg på at repa­re­re ægteskabet/ sam­li­vet inden. Man­ge for­æl­dre tager ansva­ret på sig, er opmærk­som­me på at hol­de fokus på bør­ne­nes behov og har en inten­tion om at ska­be et godt sam­ar­bej­de omkring børnene. 

På trods af de gode inten­tio­ner, er det en van­ske­lig situ­a­tion og der kan let opstå udfor­drin­ger. F.eks. omkring øko­no­mi, dele­ord­ning og regler/opdragelse. Man kan også som vok­sen være så påvir­ket af situ­a­tio­nen at du har brug for et for­tro­ligt rum, for at kun­ne bli­ve ved med at være en god forælder.

Skal I/du skil­les eller er I/du net­op ble­vet skilt og ønsker spar­ring til, hvor­dan I/du kan hjæl­pe bør­ne­ne, beva­re fokus på deres behov og evt. for­bed­re sam­ar­bej­det omkring bør­ne­ne er I/du vel­kom­men til at kon­tak­te mig.