Cool kids 1 Psykolog Barbara Allen

Cool kids

Cool Kids behand­ling anven­des til børn med angst i alde­ren 7–17 år. Pro­gram­met består af 10 ses­sio­ner hvor børn, unge og for­æl­dre lærer meto­der til at hånd­te­re angst. 

Behand­lin­gen er base­ret på kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi og over­ord­ne­de tema­er for behand­lin­ger er: 

  • Psy­ko­e­duka­tion om angst, 
  • rea­li­stisk tænkning, 
  • for­æl­dres hånd­te­ring af angst hos børn/unge,
  • grad­vis eksponering, 
  • copings­tra­te­gi­er som asser­tions­træ­ning og problemløsning. 

Cool Kids for­lø­be­ne kan fore­gå både indi­vi­du­elt og i grup­pe. Aktu­elt til­by­der jeg kun indi­vi­du­el­le for­løb og for­de­len er her, at I kan star­te op med det samme.

Cool Kids behand­lin­gen må kun udfø­res af cer­ti­fi­ce­re­de terapeuter.

Læs mere om Cool Kids behand­lin­gen her.