Ydelser 1 Psykolog Barbara Allen

Ydelser

Som psy­ko­log kan jeg hjæl­pe med de udfor­drin­ger som børne‑, ung­doms- og fami­li­e­li­vet kan give. Jeg har man­ge års erfa­ring som psy­ko­log i PPR (Pæda­go­gisk Psy­ko­lo­gisk Råd­giv­ning) og fra psy­ki­a­tri­en (AUH) og kan hjæl­pe med man­ge pro­blem­stil­lin­ger — også de komplekse. 

Jeg kan hjæl­pe med at få afkla­ret, hvil­ke udfor­drin­ger der er, samt til­by­de behand­ling base­ret på den nye­ste psy­ko­lo­gi­ske viden. 

Jeg arbej­der pri­mært inden­for en kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pe­u­tisk ret­ning, hvor man foku­se­rer på sam­men­hæn­gen mel­lem tan­ker, følel­ser og hand­lin­ger. Den­ne behand­ling har vist sig meget effek­tiv over­for for­skel­li­ge psy­ki­ske lidel­ser. Ved behov ind­dra­ges også ele­men­ter fra bla. metakog­ni­tiv- og com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi. Jeg til­by­der tera­pi­for­løb til børn, unge og voks­ne som ønsker for­an­drin­ger i livet eller har psy­ki­ske vanskeligheder.

 • Tera­pi
  • Angst
  • OCD
  • Depres­sion
  • Stress
  • ADHD/ADD
  • Autis­me
 • Super­vi­sion
 • Cool Kids
 • Udred­ning