Behandling for Depression 1 Psykolog Barbara Allen

Behandling for Depression

Det er almin­de­ligt for børn, unge og voks­ne at have dår­li­ge dage, at humø­ret ikke kon­stant er i top og have min­dre over­skud. Som regel går det rela­tivt hur­tigt over. Når oven­stå­en­de symp­to­mer­ne varer ved og begyn­der at påvir­ke hver­da­gen og den sam­le­de triv­sel, kan det være tegn på begyn­den­de depression.

Eksemp­ler på symp­to­mer på depression:

  • Ned­tryk­t­hed,
  • mang­len­de lyst og interesse, 
  • mang­len­de energi, 
  • søvn- og koncentrationsvanskeligheder, 
  • soci­al tilbagetrækning, 
  • tan­ke­myl­der,
  • selv­be­brej­del­se,
  • sko­le­væg­ring,
  • angst­symp­to­mer.

Depres­sion kan ind­de­les i let, mode­rat og svær depres­sion. Behand­lin­gen vari­e­rer alt afhæn­gig af depres­sio­nens svær­heds­grad. Det er vig­tigt at kom­me i gang med behand­ling hur­tigt, da det­te kan være med til at afkor­te depres­sio­nen og fore­byg­ge at den forværres.

Psy­ko­te­ra­pi f.eks. kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi kan være en måde at behand­le mild til mode­rat depres­sion på. Det taler vi om under­vejs i behandlingsforløbet.