Angst 1 Psykolog Barbara Allen

Angst

Angst har en posi­tiv funk­tion, da den sæt­ter vores krop i alarm­be­red­skab og gør os para­te til at rea­ge­re, når vi møder farer. Når der ikke er noget reelt at fryg­te eller inten­si­te­ten er ude af pro­por­tio­ner med den reel­le fare bli­ver ang­sten dog problematisk.

Angst er lige­le­des en del af nor­ma­l­ud­vik­lin­gen og de fle­ste børn og unge har en kor­te­re peri­o­de, hvor de bekym­rer sig mere end vanligt.

Angst kan for­stås på en ska­la, dvs. angst til en vis grad er hen­sigts­mæs­sig, mens over­dre­ven angst er hæm­men­de for os og kan bety­de, at vi bla. und­går situ­a­tio­ner og/ eller afhol­der fra os gøre ting, som vi egent­lig ger­ne vil.

Angst bli­ver pro­ble­ma­tisk, når den begyn­der at for­styr­re os i dag­lig­da­gen feks. i sko­len, på arbej­det eller når vi er sam­men med mennesker. 

Behandling af angst med kognitiv adfærdsterapi

Forskellige angstlidelser

Der fin­des for­skel­li­ge angst­li­del­ser, som hver især er karak­te­ri­se­ret af en bestemt slags tanker/bekymringer og adfærd (und­gå­el­ses- og sik­ker­heds­ad­færd). Adfær­den er ofte med til at dæm­pe ang­sten kortva­rigt, men er desvær­re med til at ved­li­ge­hol­de og for­stær­ke ang­sten på lang sigt. Neden­for er der nog­le eksemp­ler på for­skel­li­ge typer angst.

Helbredsangst

Ved hel­breds­angst omhand­ler bekym­rin­ger­ne at få en alvor­lig syg­dom (f.eks. kræft eller ALS) og kan bety­de, at man er hyper-opmærk­som på og/eller ana­ly­se­rer kro­p­s­li­ge sig­na­ler, goog­ler syg­dom­men eller søger læge hyppigt.

Social angst

Soci­al angst er karak­te­ri­se­ret ved udpræ­get angst omhand­len­de en eller fle­re soci­a­le situ­a­tio­ner, hvor man kan bli­ve gen­stand for andres kri­ti­ske opmærk­som­hed. Man­ge men­ne­sker med soci­al angst und­går eller har det svært med feks. at tale i grup­per, frem­læg­ge, møde nye men­ne­sker, spi­se for­an andre.

Generaliseret angst

Men­ne­sker med gene­ra­li­se­ret angst kan bekym­re sig om ”alt”. Ind­hol­det vari­e­rer og kan hand­le om soci­a­le situ­a­tio­ner, syg­dom, små dag­lig­dags­si­tu­a­tio­ner (feks. kom­me for sent til bus­sen) og stør­re pro­ble­ma­tik­ker (feks. kli­ma, poli­tik og naturkatastrofer).

Separationsangst

Børn og unge med sepa­ra­tions­angst bekym­rer sig om at bli­ve adskilt fra deres for­æl­dre. De fle­ste af bekym­rin­ger­ne hand­ler om at deres for­æl­dre bli­ver syge, dør eller ikke kom­mer til at se dem igen. Bør­ne­ne søger ofte kon­stant bero­li­gel­se og væg­rer sig mod adskil­lel­sen vil feks. ikke i sko­le, være ale­ne hjem­me eller besø­ge venner.

4 forskellige angstkomponenter

Angst består af 4 for­skel­li­ge kom­po­nen­ter som inter­a­ge­rer og for­stær­ker hinanden. 

  • Tan­ker (kata­stro­fe­tan­ker),
  • følel­ser,
  • kro­p­s­li­ge symp­to­mer og 
  • adfærd.

Inden­for kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi arbej­der man bla. med sam­men­hæn­gen ml. oven­stå­en­de komponenter. 

Behandling af angst med kognitiv adfærdsterapi

Kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi har vist sig at være en effek­tiv behand­ling ift angst­li­del­ser. I behand­lin­gen ind­går eks­po­ne­ring, som hand­ler om grad­vist at udfor­dre angsten.

På den måde øges din evne til at leve det liv, som du ønsker, hvor ang­sten fyl­der min­dre og ikke bli­ver sty­ren­de I din hverdag

Jeg anven­der kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi, som forsk­ning også har vist at være effek­tiv til behand­lin­gen af angstlidelser.