Praktisk 1 Psykolog Barbara Allen

Praktisk

Priser

Kon­sul­ta­tions­ty­pePris
Indi­vi­du­el tera­pi (55–60 minutter)1200 kr.
Video­kon­sul­ta­tion (55–60 minutter)1200 kr.
Dob­belt­kon­sul­ta­tion (90 minutter)1800 kr.
Indi­vi­du­el super­vi­sion (psy­ko­lo­ger og andre faggrupper)1.400 kr/time
Grup­pe­su­per­vi­sion for 2 personer1.800 kr/time

Pri­sen for læn­ge­re­va­ren­de for­løb og/ eller stør­re grup­per afta­les særskilt.

Det er en for­ud­sæt­ning for effek­ten af sam­ta­ler­ne, at børn under 15 år har en vok­sen med til før­ste sam­ta­le. Her­ef­ter vur­de­rer vi sam­men, hvor­dan for­lø­bet bedst tilrettelægges.

Tilskud

Er du med­lem af Syge­sik­rin­gen “dan­mark” og omfat­tet af en af dis­se 11 kate­go­ri­er, giver “dan­mark” et til­skud på 300 kr. pr. samtale.

Henvisning

Jeg har ikke overenskomst med syge­sik­rin­gen og du kan desvær­re ikke bru­ge en hen­vis­ning fra egen læge hos mig. Vær opmærk­som på om du har en pri­vat sund­heds­for­sik­ring, hvor du kan få til­skud til psykologhjælp.

Betaling

Der beta­les umid­del­bart efter hver sam­ta­le. Du kan beta­le på Mobile­pay, kon­tant eller via ban­ko­ver­før­sel. Der sen­des fak­tu­ra på email sam­me dag. Ved beta­ling efter for­falds­da­to til­skri­ves et gebyr på kr. 100 pr. udsendt rykker.

Afbud

Afbud skal mel­des hur­tigst muligt og sene­st 24 timer inden afta­len på skrift (mail eller SMS). Ved for sent afbud eller ude­bli­vel­se opkræ­ves fuldt honorar.