Behandling af OCD 1 Psykolog Barbara Allen

Behandling af OCD

OCD (”Obses­si­ve Com­pulsi­ve Disor­der”) er en psy­kisk lidel­se der er ken­de­teg­net ved ufri­vil­li­ge til­ba­ge­ven­den­de tvang­stan­ker, ‑ide­er, — fore­stil­lin­ger (obses­sio­ner) og/eller tvangs­hand­lin­ger (kom­pulsio­ner), som fyl­der så meget, at det påvir­ker hver­da­gen i nega­tiv grad. Tvang­stan­ker­ne er meget bela­sten­de for det enkel­te men­ne­ske og ska­ber ofte angst, ube­hag og/ eller væmmelse.

Tvanghandlinger

  • Tvangs­hand­lin­ger­ne er ritu­a­ler, som udfø­res med det for­mål at for­hin­dre ulykker/ en uøn­sket begi­ven­hed og/eller for at redu­ce­re den angst eller ube­hag, som tvang­stan­ker­ne medfører.
  • Tvangs­hand­lin­ger er, selv­om de er vil­jesty­ret, ikke for­bun­det med noget som helst lyst eller behag. De fle­ste men­ne­sker er klar over, at hand­lin­ger­ne er uhen­sigts­mæs­si­ge og har et ønske om at mod­stå dem, men ople­ver, at det er for kræ­ven­de at gøre.
  • Tvangs­hand­lin­ger­ne redu­ce­rer ofte kortva­rigt ofte angsten/ ube­ha­get, men er desvær­re med at ved­li­ge­hol­de tvangstankerne/ OCD symp­to­mer­ne på lang sigt.

Der fin­des rig­tig man­ge for­skel­li­ge typer tvang­stan­ker- og hand­lin­ger. Neden­for lidt eksempler:

  • Tvang­stan­ker omhand­len­de bak­te­ri­er, snavs og smit­te, at man selv eller andre skal få en alvor­lig syg­dom, død, at ska­de sig selv eller andre med vil­je eller ved et uheld. 
  • Tvang­stan­ker omhand­len­de seksu­el­le tema­er feks. at ind­gå i en seksu­el hand­ling man fin­der modbydelig. 

Alle tvang­stan­ker, men sær­ligt tvang­stan­ker med et mere aggres­sivt og seksu­elt ind­hold kan være for­bun­det med mas­siv skam og væm­mel­se for de men­ne­sker, som er pla­get af dis­se. Man­ge hol­der dem af den grund hemmelige.

Tvangs­hand­lin­ger omhand­len­de hygiej­ne (feks. over­dre­ven hånd­vask, tøjskift, ren­gø­ring af hjem.) Men­tale tvangs­hand­lin­ger ( feks. gen­nem­gå og ana­ly­se­re situ­a­tio­ner i hove­d­et.) Tjek­ke­ad­færd (feks. tjek­ke sin krop for syg­dom, at lyset er sluk­ket, om andre er kom­met til ska­de). Gen­ta­gel­ses­ri­tu­a­ler (feks. gen­ta­ge spørgs­mål, gøre ting i rækkefølge.)

Behandling med kognitiv adfærdsterapi

Kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi har vist at være en effek­tiv behand­lings­form ift OCD. I behand­lin­gen ind­går eks­po­ne­ring og respons­hin­dring. Et af for­må­le­ne med behand­lin­gen er grad­vist at udfor­dre tvang­stan­ker­ne og hin­dre de ved­li­ge­hol­den­de tvangshandlinger.