Privatlivspolitik 1 Psykolog Barbara Allen

Privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik hos Klinisk Psykolog Barbara Affertsholt-Allen

Intro­duk­tion
Når du besø­ger vores web­s­i­te ind­sam­les der oplys­nin­ger om dig, som bru­ges til at til­pas­se og for­bed­re vores ind­hold og din bru­gero­p­le­vel­se. Hvis du ikke ønsker, at der ind­sam­les oplys­nin­ger, bør du slet­te dine cook­i­es og und­la­de vide­re brug af web­s­i­tet. Neden­for har vi uddy­bet, hvil­ke infor­ma­tio­ner der ind­sam­les og deres for­mål og hvil­ke tred­je­par­ter, der har adgang til dem.

Cook­i­es
Når du besø­ger et web­s­ted for før­ste gang, down­lo­a­der din inter­net­brow­ser en lil­le tekst­fil (de såkald­te cook­i­es), der gem­mer dine inter­ne­tindstil­lin­ger på din com­pu­ter. Når du beslut­ter dig for at kon­trol­le­re hjem­mesi­den igen på sam­me enhed, vil cook­i­es fin­de vej til­ba­ge til den oprin­de­li­ge hjem­mesi­de, og det aner­ken­der, at du har været der før. Den type infor­ma­tion, vi ind­sam­ler, som føl­ge af at du accep­te­rer vores cook­i­es, er spe­ci­fik for din com­pu­ter og inde­hol­der IP-adres­sen, dato og klok­keslæt for besø­get og hvil­ke dele af vores hjem­mesi­de, der blev set på. Dis­se oplys­nin­ger er selv­føl­ge­lig ano­ny­me; det repræ­sen­te­rer en com­pu­ter sna­re­re end en per­son. Cook­i­es kan ikke inde­hol­de ska­de­lig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slet­te eller blo­ke­re for cook­i­es i din brow­ser. Se hvor­dan du gør her: Sådan slet­ter eller blo­ke­rer du cookies

Hvis du slet­ter eller blo­ke­rer cook­i­es vil annon­cer kun­ne bli­ve min­dre rele­van­te for dig og optræ­de hyp­pi­ge­re. Cook­i­es bru­ges til at for­bed­re din bru­gero­p­le­vel­se, når du ven­der til­ba­ge til et websted.

Hvor­dan? De er smar­te cook­i­es; de husker dine præ­fe­ren­cer og hvor­dan du brug­te hjem­mesi­den, hvil­ket gør det muligt at vise dig ind­hold, der er rele­vant for dine per­son­li­ge inter­es­ser og behov. Men selv­om cook­i­es ikke er abso­lut nød­ven­di­ge, kan de sta­dig hjæl­pe prak­tisk med en bed­re ople­vel­se. Tænk på fær­di­g­ud­fyld­te for­mu­la­rer og spro­gindstil­lin­ger. Uden at give dit samtyk­ke til cook­i­es, skal du bekræf­te det­te hver gang du ændrer sider. Web­s­i­tet inde­hol­der cook­i­es fra tred­je­par­ter, der i vari­e­ren­de omfang kan omfat­te: Hyp­pi­ge tred­je­part­ne­re ved digi­tal annon­ce­ring.

Per­so­nop­lys­nin­ger
Per­so­nop­lys­nin­ger er alle slags infor­ma­tio­ner, der i et eller andet omfang kan hen­fø­res til dig. Når du benyt­ter vores web­s­i­te ind­sam­ler og behand­ler vi en ræk­ke sådan­ne infor­ma­tio­ner. Det sker f.eks. ved alm. til­gang af ind­hold, hvis du til­mel­der dig vores nyheds­brev, del­ta­ger i kon­kur­ren­cer eller under­sø­gel­ser, regi­stre­rer dig som bru­ger eller abon­nent, øvrig brug af ser­vi­ces eller fore­ta­ger køb via websitet.

Vi ind­sam­ler og behand­ler typisk føl­gen­de typer af oplys­nin­ger: Et unikt ID og tek­ni­ske oplys­nin­ger om din com­pu­ter, tab­let eller mobil­te­le­fon, dit IP-num­mer, geo­gra­fisk pla­ce­ring, samt hvil­ke sider du klik­ker på (inter­es­ser). I det omfang du selv giver eks­pli­cit samtyk­ke her­til og selv ind­ta­ster infor­ma­tio­ner­ne behand­les des­u­den: Navn, tele­fon­num­mer, e‑mail, adres­se og beta­lings­op­lys­nin­ger. Det vil typisk være i for­bin­del­se med opret­tel­se af login eller ved køb.

Sik­ker­hed
Vi har truf­fet tek­ni­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske for­an­stalt­nin­ger mod, at dine oplys­nin­ger hæn­de­ligt eller ulov­ligt bli­ver slet­tet, offent­lig­gjort, fortabt, for­rin­get eller kom­mer til uved­kom­men­des kend­skab, mis­bru­ges eller i øvrigt behand­les i strid med lovgivningen.

For­mål
Oplys­nin­ger­ne bru­ges til at iden­ti­fi­ce­re dig som bru­ger og vise dig de annon­cer, som vil have størst sand­syn­lig­hed for at være rele­van­te for dig, at regi­stre­re dine køb og beta­lin­ger, samt at kun­ne leve­re de ser­vi­ces, du har efter­s­purgt, som f.eks. at frem­sen­de et nyheds­brev. Her­u­d­over anven­der vi oplys­nin­ger­ne til at opti­me­re vores ser­vi­ces og indhold.

Peri­o­de for opbe­va­ring
Oplys­nin­ger­ne opbe­va­res i det tids­rum, der er til­ladt i hen­hold til lov­giv­nin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge. Peri­o­den afhæn­ger af karak­te­ren af oplys­nin­gen og bag­grun­den for opbe­va­ring. Det er der­for ikke muligt at angi­ve en gene­rel tids­ram­me for, hvor­når infor­ma­tio­ner slettes.

Vide­re­gi­vel­se af oplys­nin­ger
Det­te web­s­ted benyt­ter ikke tred­je­parts-cook­i­es, der inde­bæ­rer afle­ve­ring af data til ekster­ne tjenester.

Ind­sigt og kla­ger
Du har ret til at få oplyst, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger, vi behand­ler om dig. Du kan des­u­den til enhver tid gøre ind­si­gel­se mod, at oplys­nin­ger anven­des. Du kan også til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til, at der bli­ver behand­let oplys­nin­ger om dig. Hvis de oplys­nin­ger, der behand­les om dig, er for­ker­te har du ret til at de bli­ver ret­tet eller slet­tet. Hen­ven­del­se her­om kan ske til: barbara@barbara-allen.dk. Hvis du vil kla­ge over vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, har du også mulig­hed for at tage kon­takt til Datatilsynet.

Udgiver

Web­s­te­det ejes og udgi­ves af:

Psy­ko­log Bar­ba­ra Afferts­holt-Allen
Rosen­ga­de 24, 3.sal
8000 C Aar­hus
Tele­fon: 2018 0191
Email: barbara@barbara-allen.dk