Om mig 1 Psykolog Barbara Allen

Om mig

Psykolog Barbara Allen har praksis i Aarhus midtby

Jeg er uddan­net psy­ko­log fra Køben­havns Uni­ver­si­tet i 2009 og er auto­ri­se­ret af Dansk Psy­ko­log­nævn i 2012. Jeg er med­lem af Dansk Psy­ko­log For­e­ning og arbej­der ud fra de eti­ske prin­cip­per for nor­di­ske psy­ko­lo­ger og er under­lagt tavshedspligt.

UDDANNELSE

 • God­kendt som spe­ci­a­list i psy­ko­te­ra­pi for børn og unge af Dansk Psy­ko­log­for­e­ning (2022).
 • Cer­ti­fi­ce­ret Cool Kids behand­ler fra CEBU, Aar­hus Uni­ver­si­tet (2019). Læs mere her
 • 2‑årig efter­ud­dan­nel­se i kog­ni­tiv tera­pi (2020)
 • Auto­ri­se­ret psy­ko­log (cand.psych.aut) af Psy­ko­log­næv­net (2012)
 • Psy­ko­log (cand.psych) fra Køben­havns Uni­ver­si­tet (2009)

ANSÆTTELSER

 • Psy­ko­log på Bør­ne- og Ung­doms­psy­ki­a­trisk afde­ling, AUH (2016–2020)
 • Psy­ko­log på Lan­ga­ger­sko­len (2016)
 • Psy­ko­log hos Bør­ne- og Unge­rå­d­giv­nin­gen i Hels­in­gør Kom­mu­ne (2010–2016)
 • Pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­log, Del­tid (2009–2010)
 • Fri­vil­lig på Pro­jekt Janus, der arbej­der med børns seksu­el­le kræn­kel­ser (2009)
  • Visi­ta­tion og råd­giv­ning hos Falck Healt­hca­res psy­ko­lo­gi­ske kri­se­hjælp (2007 — 2009)